Koronapandemien og styreansvar – å lede i krise

Hvordan påvirker koronapandemien utøvelsen av ditt styreverv?

På samme måte som vi forventer at landets politiske ledelse skal håndtere koronapandemien på et samfunnsnivå, stilles nå nye krav til bedriftenes ledelse.

Uforsvarlig ledelse kan lede til både erstatnings- og strafferettslig ansvar, også under normale omstendigheter. Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Dette skjerper kravene til ledelsen.

Det er avgjørende at ledelsen tar forsvarlige grep for å beskytte aksjonærenes, de ansattes og kreditorenes interesser, samt sørger for at bedriften opererer innenfor de rammer som til enhver tid oppstilles av myndighetene.

Noen sentrale temaer for styret

Sikre nødvendig ledelse

Det første styret bør gjøre i disse dager er å innkalle til et ekstraordinært styremøte hvor koronapandemiens betydning for bedriften er tema. Deretter må det avholdes styremøter når det er påkrevd.

Styret må blant annet skaffe seg oversikt over bedriftens situasjon og myndighetenes nye lovgivning og tiltak, sørge for nødvendige handlings- og beredskapsplaner, følge opp bedriftens tiltak, sørge for tilstrekkelig informasjon til aksjonærene, samt holde seg løpende orientert om situasjonen.

Det er i krevende tider ekstra viktig at man overholder formelle krav til saksbehandling. Dette betyr for eksempel at man er nøye med å føre protokoll i styremøtene slik at man får dokumentert de vurderinger som er gjort. Dermed sikrer man at man i ettertid ikke kan bli beskyldt for å ha unnlatt å foreta vurderinger. Som styremedlem har man en betydelig skjønnsmargin til å gjøre feilvurderinger i god tro. Å unnlate å foreta vurderinger er derimot noe man lettere vil kunne bli holdt rettslig ansvarlig for.

Sikre liv og helse

Prioritet nummer én bør være å sikre liv og helse både for ansatte og kunder/samarbeidspartnere. Myndighetene utsteder i disse dager en rekke forskrifter og veiledninger som det er viktig at bedriftens styre sørger for at følges. I den grad bedriftens virksomhet må tilpasses for å følge de smittevernstiltak myndighetene har fastsatt, bør dette gjøres.

Sikre produksjon

Det bør foretas en risikoanalyse av hvordan bedriftens produksjon vil kunne påvirkes av koronapandemien. Har man leverandører man er avhengig av bør det foretas en nærmere avklaring av hvordan de påvirkes. Dersom man ser en risiko i dette bør det gjøres sonderinger for å sikre alternative leveranser, dersom ens vanlige leverandørers kapasitet vil kunne begrenses.

Sikre forsvarlig egenkapital og likviditet tilpasset situasjonen

Aksjelovens §3-4 stiller krav om at bedrifter til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Å sørge for tilstrekkelig likviditet ligger i kjernen av styrets oppgaver. Styret plikter å ta grep dersom likviditeten synker mot det uforsvarlige.

Koronapandemien innebærer at risikoen ved de fleste bedrifters virksomhet har økt betraktelig. Dette kan tilsi et økt behov for egenkapital eller likviditet. Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på de stadig voksende krisetiltakene iverksatt av det offentlige for å bøte på den nåværende situasjonen. HP har oversikt over disse tiltakene og kan bistå med å vurdere hva som kan være relevant for din bedrift. Alternativet til å kapitalisere opp, er at man unnlater å påta seg en risiko man ellers ville tatt, eventuelt at man reduserer bedriftens aktiviteter.

Dersom styret ikke klarer å sikre nødvendig likviditet, skal selskapet normalt foreslås oppløst. Dersom dette ikke skjer vil styret kunne havne i ansvar. Det er likevel slik at bedriftens ledelse har en betydelig skjønnsmargin hva gjelder å forsøke å redde bedriften fra konkurs. Et slikt redningsforsøk må foregå på et forsvarlig avklart grunnlag.

HP har advokater med betydelig erfaring i å bistå styrer med å foreta forsvarlige valg i vanskelige situasjoner. Vi bistår også jevnlig kreditorer som ønsker å fremme krav om dekning av tap oppstått på grunn av en uforsvarlig ledelse av selskap.

Alle kan vi bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

Hammervoll Pind sin håndtering og tiltak knyttet til spredning av koronaviruset

Kjære klienter og samarbeidspartnere,

Basert på utviklingen i spredning av koronaviruset, og denne ekstremt uforutsigbare situasjonen, har vi i Hammervoll Pind iverksatt en rekke tiltak. Dette for å ta vare på våre medarbeidere, opprettholde kapasiteten for å bistå våre klienter og ikke minst bidra til samfunnsdugnaden.

Fra og med mandag 16. mars vil alle i Hammervoll Pind ha hjemmekontor. Vi er fullt operative via telefon, e-post og video, og vårt sentralbord er betjent kl 08-16 mandag til fredag.

Ønsker du å kontakte en av våre kolleger direkte, finner du en oversikt på vår hjemmeside.

For spørsmål vedrørende rettslige konsekvenser av koronaviruset kan våre partnere innenfor det enkelte fagområde kontaktes direkte.

Ta vare på deg selv, dine nærmeste og dine medmennesker!

HP KOMMUNISERER

Covid-19 – hva betyr det for deg og din bedrift?

Så lenge det er liv, er det HP…!

Samfunnets vidtgående tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset (Covid-19) vil medføre store økonomisk konsekvenser både for bedrifter og enkeltpersoner i Norge.

Med de rette grep vil det være mulig for bedrifter å begrense effektene av myndighetenes tiltak, slik at fortsatt drift blir sikret og at store verdier ikke forvitrer. Det forutsetter en bevisst og aktiv holdning fra virksomhetenes ledelse.

Ut fra de signaler som er kommet fra sentrale myndigheter, vil det komme tiltakspakker og betydelige statlige økonomiske incentiver for å begrense de økonomiske skadevirkningene for næringslivet, eksempelvis gjennom lemping av skatteregler, utsettelse av betalingskrav, reduksjon av arbeidsgiverperioden ved permitteringer, statsstøtte mv. Situasjonen vil likevel bli svært tøff for mange, med driftsstans, permitteringer, betalingsmislighold, likviditetsskvis mv. til følge.

Vi gir her en kortfattet oversikt over noen tiltak den enkelte virksomhet vil kunne ha til rådighet for å lempe på konsekvensene og hindre konkurs. Det er viktig å understreke at bedriftenes handlingsrom vil kunne være begrenset av lover, forskrifter og ulike avtaler. Vi anbefaler derfor at bedriftene søker rettslig bistand i denne prosessen.

Arbeidsrettslig

 • Permitteringer, oppsigelser og (midlertidig) endring i arbeidstiden
 • Endring av stillingsinstrukser for enkeltansatte eller grupper av ansatte
 • Lønnsnedsettelse – bortfall av tilleggsgoder

Kontrakter

 • Det er vesentlig å få oversikt over virksomhetens leieavtaler, finansiering-/kredittavtaler, kjøps- og salgsavtaler, samt vurdere reforhandling av vilkårene i løpende kommersielle kontrakter
 • Vurdering av om vilkårene for såkalt Force Majeure er til stede, altså om det er grunnlag for endring av oppfyllelsesvilkårene som følge av de ekstraordinære forholdene som foreligger
 • Avvikling av løpende kontraktsforhold, herunder undersøke avbestillings- og utsettelsesadgang for allerede foretatte bestillinger og pågående prosjekter

Restrukturering – insolvens/konkurs

 • Kortsiktig fokus på sikring av tilstrekkelig likviditet og å unngå mislighold. Vurdering av finansiering-/kredittavtaler. Reforhandling av lånevilkår.
 • Fremforhandling av såkalte «stand still»-avtaler som ledd i restrukturering av virksomheten. (Avtaler hvoretter kreditorer forplikter seg til ikke å kreve oppfyllelse/betaling eller inndrive krav for en nærmere avtalt periode mens virksomheten er i gjeldsforhandlinger
 • Søke private eller offentlige gjeldsforhandlinger

Regjeringen har kommet med en krisepakke (fase 1)

Inntatt i to proposisjoner som skal vedtas av Stortinget.

Kort oppsummert innebærer det følgende

 • Diverse tiltak i helsesektor for å sikre bemanning, tilgang til medikasjon, etc. Endring av pensjonslovene slik at pensjonert helsevesen kan jobbe
 • Reduksjon fra 15 til 2 dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering
 • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres
 • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 pst. til 40 pst. for rett til dagpenger under permittering
 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år
 • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt
 • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften
 • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet

Vi er rigget for situasjonen og har egne team med erfaring og spesialkompetanse innenfor blant annet kontraktsrett, insolvens/restrukturering og arbeidsrett som straks vil kunne bistå dere i dagens situasjon.

Nyttige lenker

Alle kan vi bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!