BYGGHERREFORSKRIFTEN – ENDRINGER I BYGGHERRENS PLIKTER

Forskriften er fra 2010, og har med unntak av noen mindre endringer fra 2016, ikke vært revidert de siste ti årene. Den var derfor moden for oppdatering. Endringene trådte i kraft 1. januar 2021.

Forskriftsendringene er i hovedsak en tydeliggjøring av de eksisterende kravene som gjelder for byggherre. Introduksjonen av mer omfattende dokumentasjonsplikt, kompetansekrav for koordinator og byggherres representant og byggherres plikt til å påse samhandling mellom aktørene er sentrale endringer som gir praktiske konsekvenser. Særlig for byggherrer uten omfattende egen prosjektorganisasjon er det sentralt å ha rådgivere og medhjelpere som er oppdatert på disse endringene. De vedtatte endringene finner du her­!

Noen av de mest sentrale endringene

Det er foretatt en tydeliggjøring av byggherrens generelle plikter, jf. § 5. Det er presisert at byggherre har tilretteleggings- og koordineringsplan gjennom hele prosjektet. Dette innebærer at det er byggherre som må påse at aktørene i prosjektet følger opp pliktene sine etter forskriften, og som skal tilrettelegge for dialog og samhandling mellom aktørene. Forskriften har imidlertid ikke bestemmelser om hvordan dette skal oppfylles. En nærliggende mulighet er at byggherre utarbeider rutiner for koordinering, og følger opp HMS-arbeidet i byggemøter.

Det er presisert at det er byggherre som har ansvar for HMS-hensyn for de arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valgene i prosjektet. Risikoforholdene skal kartlegges, og det skal legges planer for å redusere eller fjerne risikoen. Dette skal dokumenteres. Samtidig pålegges byggherren en dokumentasjonsplikt for hvor mye tid som er satt av til prosjektering og utførelse. Tidspress er en sentral faktor når det gjelder skader på arbeidsplassen, og hensikten er å sikre at byggherre legger opp til en realistisk fremdriftsplan.

Endringene i forskriften griper også inn i tilbudsgrunnlaget som byggherren utarbeider til entreprenørene. Nå heter det at de risikoforhold som til da er avdekket og ikke fjernet skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget, jf. § 6. Det vil trolig entreprenørens arbeid med å prise risikoreduserende tiltak og kan således være med på å redusere usikkerheten i prosjektet, til fordel for både byggherre og entreprenør.

Videre er byggherres plikter til å utarbeide og tilgjengeliggjøres plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø tydeliggjort i § 7. Det er presisert at byggherre skal sørge for at arbeidsgivere er gjort kjent med planen, og at de får beskjed ved endringer.

Kompetansekravene er også justert. Byggherre må vurdere fra prosjekt til prosjekt om koordinator har den rette kompetansen for å følge opp prosjektet. Det stilles også krav til at byggherres representant skal ha den rette HMS-kompetansen for prosjektet. Byggherre har plikt til å følge opp både byggherres representant og koordinator, og oppfølgingen skal dokumenteres.

Avslutningsvis kan vi opplyse at det som følge av endringene er presisert at SHA-koordinator og representant for byggherre skal være uavhengige – det skal unngås rollekonflikt og uheldige bindinger. Det innebærer at rollene ikke kan gå til eksempelvis totalentreprenør.

Ved spørsmål – ta kontakt med oss for konkret veiledning og oppfølging.

Prosjekteringsansvar i utførelseskontrakter

Hva er prosjektering?

I en kontrakt er det normalt en orientering og teknisk beskrivelse av hva som utgjør kontraktsarbeidet. Det er to hovedtyper tekniske beskrivelser; funksjonsbeskrivelse og detaljbeskrivelse. En funksjonsbeskrivelse stiller funksjonskrav i forhold til oppdragsgivers behov, og er basert på at entreprenøren skal utføre hele eller vesentlige deler av detaljprosjekteringen i tillegg til utførelsen. En detaljbeskrivelse angir en detaljert leveranse, med spesifikasjoner av de ulike produktene og ytelser med prisbærende poster med angivelse av mengder. Kort fortalt vil den som har ansvaret for detaljbeskrivelsen ha ansvaret for å fremskaffe arbeidstegningene.

Hvilke utførelseskontrakter har vi? 

Dersom entreprenøren ønsker å påta seg «noe» prosjekteringsansvar i en utførelseskontrakt, er det flere Norsk Standard (NS) kontrakter som er aktuelle: NS 8405, NS 8415, NS 8406 og NS 8416. Disse gjelder mellom profesjonelle parter, og skal brukes der byggherre (hovedentreprenøren) står for det vesentlige av prosjekteringen.

Det er en utbredt misoppfatning at de ovenfor nevnte NS-kontraktene ikke kan brukes dersom entreprenøren kun skal prosjektere «noe». Dette «noe» bør imidlertid klart angis i kontraktsforholdet mellom partene.

Altfor ofte har partene valgt NS 8407 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser) som grunnlag for kontrakten, samtidig som byggherren i realiteten har stått for hele eller det vesentlige av prosjekteringen. I disse tilfellene risikerer partene å ha en grunnleggende misoppfatning om risikofordelingen i kontrakten, som er tvisteskapende. Bruk derfor tid på å finne frem til korrekt NS-kontrakt for det aktuelle kontraktsforholdet.

I kontraktsforhold mellom forbruker og entreprenør er flere byggblanketter fra Standard Norge aktuelle. For eksempel dersom forbrukeren skal prosjektere, dvs levere tegninger og beskrivelser, benyttes Byggblankett 3426 A eller Byggblankett 3426 B. Byggblankett 3425 brukes dersom entreprenøren påtar seg det hovedsaklige av planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt.

NS 3420 åpner for postgrunnlag, hvor entreprenøren skal prosjektere sine arbeider.

Hva konsekvensen av et uklart prosjekteringsansvar?

Dersom prosjekteringsansvaret er uklart regulert i kontakten vil det ofte «smitte over» på spørsmålet om hva som utgjør endringsarbeider underveis i byggeprosjektet. Klargjøring av prosjekteringsansvaret på avtalestadiet vil dermed redusere tvister om endringsarbeid, som er vanlig i byggeprosjekter.

Videre kan et uklart prosjekteringsansvar medføre reklamasjoner og spørsmål om avtalebrudd (mangler) når kontraktsarbeidene skal overtas. Det er derfor betydelige gevinster med å få avklart prosjekteringsansvaret i forbindelse med inngåelsen av kontrakten. Dersom entreprenøren skal prosjektere «noe», er det viktig å få dette priset inn i prosjektet, ellers gir entreprenøren pris på ufullstendige forutsetninger, som tidvis kan bli meget kostbart.

Mange kostbare tvister hadde vært unngått om partene i forbindelse med inngåelsen av kontrakten hadde brukt mer tid på å få avklart hva som er funksjonsbeskrivelser og detaljbeskrivelser, samt hvem av partene som hadde ansvaret for å prosjektere hva.

Relevant regelverk:

 • NS 8405:2008 (Norsk bygge- og anleggskontrakt)
 • NS 8415:2008 (Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)
 • NS 8406:2009 (Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt)
 • NS 8416:2009 (Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt vedrøende utførelsen av bygge- og anleggsarbeider)
 • Byggblankett 3425 (Bustadoppføringslova – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt)
 • Byggblankett 3426 A (Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
 • Byggblankett 3426 B (Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag over 2 G.)
 • NS 3450:2014 (Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold)
 • NS 3420 (Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner)

Sjekkliste: 

 • Er det angitt i kontrakten hvem av partene som skal prosjektere hva?
 • Har kontrakten skilt ut hva som er funksjonsbeskrivelser og detaljbeskrivelser?
 • Er prosjekteringen med tilhørende ansvar konkretisert i avtalen?
 • Har man engasjert rådgivere (rådgivende ingeniører, arkitekter mv) til å prosjektere arbeidene?
 • Dekker ens ansvarsforsikring også prosjekteringsfeil?

Denne artikkelen ble først publisert mars 2021 i «Optimisten», som er kundeavisen til Optimera.

STAVANGER 9. mars 2021