RESTRUKTURERING

Restrukturering slik vi bruker begrepet gjenspeiler en snuoperasjon eller omlegging av virksomheten.

Behovet for restrukturering av virksomheten kan være nødvendig ved endring av driftsform og grunnlag for optimalisering av fremtidig drift. Det er likevel som oftest bedrifter med økonomiske problemer som blir gjenstand for restrukturering i sin definerte form.

Restrukturering gjennomføres enten ved bistand fra domstolen (tvangsakkord), men oftere uten domstolens medvirkning (frivillig akkord). Vår innsikt i blant annet insolvensprosesser gjør at vi kan tilby målrettet bistand på dette området.

Det er sentralt for virksomheten å søke bistand med restrukturering på et så tidlig tidspunkt at en omorganisering er realistisk gjennomførbar.

En restrukturering krever iverksettelse av en rekke juridiske tiltak som; tilførsel av ny egenkapital eller fremmedkapital (lån), inngåelse av kreditoravtaler, gjennomføring av nedbemanninger, reforhandling av avtaler, valg av selskapsstrukturer m.v. Det er sentralt å kunne gi gode råd om selskapsledelsens handlingsrom i slike prosesser.

Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor alle de rettsområder som aktualiserer seg ved en restrukturering. Vi legger stor vekt på å sette sammen unike team som har en faglig og erfaringsmessig sammensetning som sikrer gode løsninger.

En restrukturering krever som regel bistand både av juridiske og finansielle rådgivere. Vi samarbeider med revisorer og finansrådgivere som har særlig kompetanse på området.