Tvangsfullbyrdelse

Hvis et krav ikke oppfylles frivillig, vil reglene om inkasso og tvangsfullbyrdelse komme inn i bildet.

Inkasso

Når det gjelder inkasso av pengekrav, skilles det mellom utenomrettslig og rettslig inkasso. Våre advokater bistår med rettslig inkasso, det vil si inndriving av krav gjennom rettsapparatet for å få dom for kravet, slik at det kan tvangsinndrives.

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse av et krav gjennom namsmyndighetene kan skje på ulike måter. Fellesnevneren for tvangsfullbyrdelse er at det må foreligge et tvangsgrunnlag og at tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig.

Det skilles mellom alminnelige og særskilte tvangsgrunnlag. Alminnelige tvangsgrunnlag vil typisk være dommer, kjennelser eller andre domstolsavgjørelser, mens gjeldsbrev, panteretter, leiekontrakter med fravikelsesklausul med videre er typiske særskilte tvangsgrunnlag.

Tvangsfullbyrdelse av krav gjennom namsmyndighetene har ulike stadier og skjer i ulike former, for eksempel:

  • Begjæring om utleggspant i skyldnerens formuesgoder, for eksempel fast eiendom, skip, motorvogn, fordringer, aksjer med videre
  • Begjære tvangssalg av panteobjektet, for eksempel en fast eiendom
  • Tvangsdekning av salgspant i løsøre ved tilbakelevering til panthaver
  • Krav på misligholdt husleie kan skje ved begjæring om fravikelse (utkastelse) av leietaker, eventuelt parallelt med at det begjæres utlegg for kravet

Midlertidig sikring

Et krav kan også gjøres til gjenstand for midlertidig sikring dersom det foreligger en sikringsgrunn.

For pengekrav gjøres dette ved at det tas arrest i et formuesgode. En arrest vil hindre skyldneren i å forføye over det aktuelle formuesgodet inntil det foreligger avgjørelse i saken. Sikringsgrunn(vilkår) for arrest er at det er grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers enten vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, eller må skje utenfor riket.

Den som har et krav som går ut på annet enn betaling av penger, kan begjære midlertidig forføyning dersom det foreligger en sikringsgrunn. Sikringsgrunn for midlertidig forføyning vil være:

a) når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort, eller

b) når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for.

Enten du står overfor en dårlig betaler eller ønsker å sikre et krav, er det alltid viktig å starte tvangsprosessen så tidlig som mulig. Du er som regel ikke alene om å ha krav på penger fra skyldneren, og i betalingsprosesser gjelder regelen om «først til mølla …».

Våre advokater har bred og lang erfaring fra ulike tvangsprosesser, både som utøvende advokater (partsrepresentasjon), medhjelperoppdrag fra tingrettene samt praksis fra namsmyndigheter og domstoler.

Nina Kibsgaard

Partner
Bergen

984 21 657