Shipping & offshore

Shipping- og offshoreavdelingen arbeider svært ofte på tvers av landegrenser hvor skip av høy økonomisk verdi kontinuerlig forflytter seg fra én jurisdiksjon til en annen. Dette medfører en rekke problemstillinger som er særegent innenfor shippingsegmentet. Flere av våre advokater har arbeidet i rederier og har således inngående bransjekunnskap. Vi er nysgjerrige, vi søker å forstå klientenes behov og bidrar til å finne gode juridiske og kommersielle løsninger.

Kjøp, salg og registrering av skip

Vi bistår både kjøpere og selgere i forbindelse med kjøp og salg av skip. Dette inkluderer bistand under utarbeidelse av salgskontrakter, oppfølgning av disse, samt bistand i forbindelse med closinger av transaksjoner. Det er svært vanlig at kjøp av skip finansieres gjennom låneopptak og/eller utstedelse av obligasjoner. Våre advokater bistår rederier ved slike finansieringer. Vi har også bred erfaring med utfordringene som kan oppstå ved flytting av skip fra et skipsregister til et annet.

Byggekontrakter

Ved nybygg og reparasjon av skip vil skipsbyggekontrakten sette rammene for leveransen. Fokus på gjennomtenkte og realistiske kontraktsbestemmelser er sentralt for å sikre kontraktsmessig oppfyllelse til avtalt tid. Mangler ved leveranse og forsinkelse ved leveringen kan ofte bli svært kostbart for både verft og rederi. Våre advokater har bred erfaring med slike kontraktsforhandlinger, samt oppfølgning under byggeperioden for å sikre at nybygget blir bygget i henhold til kontrakt. Våre advokater bistår også i tvistesaker dersom partene ikke klarer å oppnå enighet, herunder ved prosedyre for de alminnelige domstolene og voldgiftsretter.

Arrest og sikring av krav

Sikkerhet i skip og sikring av krav mot skip eller eier er mer sammensatt enn f.eks. ved fast eiendom. Dette har en klar sammenheng med skipets bevegelsesfrihet, og gjennom dette muligheten til å undra seg sikring. Feilaktige arrestasjoner kan også medføre store tap for skipets eier. Våre advokater har bistått både redere og finansinstitusjoner ved slike arrester, både i Norge, samt i andre jurisdiksjoner.

Managementavtaler

Mange skip og offshoreinstallasjoner settes bort under langvarige avtaler om drift og vedlikehold. Vår shippingavdeling bistår jevnlig både eiersiden og managementsiden under utforming av slike avtaler.

Offshoreentreprise

Offshoreentreprise har en rekke utfordringer hvor det stilles høye krav til å levere rett kvalitet til rett tid, i samspill med andre aktører, ofte i krevende maritime omgivelser. Det skal tas hensyn til strenge sikkerhetskrav og det skal gjerne leveres en omfattende dokumentasjon. Vi har advokater med bred bransjeerfaring, både fra prosjekter på norsk og internasjonal sokkel, knyttet til bl.a. maritim seismikk, kartlegging av havbunn for boring/installasjoner, plattformposisjonering, brønninspeksjon, ROV-oppdrag og ulike supply- og supportfunksjoner. Vi kan bistå med gjennomgang av anbudsdokumenter, kontraktsforhandlinger og rådgivning knyttet til bruken av kontrakten som verktøy i gjennomføring av oppdraget. Vi vektlegger forståelse av de operative og tekniske utfordringene i oppdraget for å sikre løsninger som er både praktiske og kommersielt gode. Dette uavhengig av om oppdraget skal gjennomføres utenfor Vest-Afrika, Brasil, Svartehavet eller Vestlandskysten.

Beskyttelse av teknologi

Norsk maritim industri er blant de ledende internasjonalt når det gjelder teknologiske løsninger. Å beskytte egen teknologi (immaterielle rettigheter) kan ha en stor konkurransemessig betydning. For enkelte bedrifter er det avgjørende at man har kontroll på utnyttelsen av egenutviklede løsninger. Vi kan gi råd og praktisk bistand knyttet til beskyttelse av egen teknologi, herunder knyttet til patentsøknader, andres ulovlige utnyttelse av egen teknologi, og spørsmål knyttet til arbeidstakeres rettigheter knyttet til oppfinnelser.

Innkjøp/salg av varer og tjenester

Vi vet at det er viktig å være bevisst kontrakten som verktøy ved kjøp og salg av varer og tjenester innen den maritime industrien. Dette for å sikre et godt forhandlingsresultat, gode leveranser, og handlingsrom ved problemer/svikt i levering. Vi tilbyr vurdering og utvikling av kontrakter og standardavtaler, deltakelse i kontraktsforhandlinger og kontraktsgjennomføring, og tvister knyttet til kontrakter.

Sindre Aaserød

Managing Partner
Stavanger

922 27 180