Compliance og granskning

Advokatfirmaet Pinds advokater bistår ledelsen i mindre virksomheter og større konsern innen compliance (regeletterlevelse) og forretningsetiske problemstillinger. Vi legger stor vekt på forståelse av klientenes forretningsprosesser og kommersielle behov, opp mot den komplekse regulatoriske rammen virksomheten må forholde seg til.

I forretningslivet i dag er det stor oppmerksomhet på hvordan virksomheten arbeider internt for å sikre etterlevelse av den regulatoriske rammen. Et forretningssamarbeid eller investering i en virksomhet som ikke arbeider bevisst med compliance, vil utgjøre en finansiell og omdømmemessig risiko. I dag er det få virksomheter som er villig til å ta denne risikoen.

Brudd på lover og reguleringer kan få store konsekvenser for virksomheten, ledelsen og de ansatte. Samfunnet setter større ressurser inn på å avdekke lovbrudd. Størrelsen på bøter og alvorligheten av sanksjoner og andre konsekvenser er stadig økende. Aktuelle indirekte og direkte konsekvenser av regelverksbrudd kan være mange, for eksempel:

 • Strafferettslig ansvar for ledelse og ansatte, samt foretaksstraff
 • Sivilrettslige bøter og forliksavtaler
 • Erstatningsansvar
 • Tap av avtaler eller konsesjoner/dispensasjoner
 • Verdireduksjon foretak (usikkerhet og økonomisk tap)
 • Uinteressant for investorer og samarbeidspartnere (risiko)
 • Utestengelse av offentlig anbud
 • Omdømmetap

Et compliance-program vil redusere risikoen for regelverksbrudd

Har virksomheten et effektivt compliance-program vil dette være et godt forsvar mot straffeforfølgelse og erstatningskrav selv om regelverksbrudd blir avdekket. 

Advokatfirmaet Pind har kompetanse på å identifisere og vurdere virksomhetens eksponering for regulatoriske og forretningsetiske krav. Sammen med klientene bistår vi med å identifisere risikoer og foreslå risikoreduserende tiltak. Vi bistår i utviklingen av etiske standarder, kultur, policy og rutiner.

Vi kan utføre risikovurderinger og integritetsundersøkelser («IDD») av forretningsforbindelser og oppkjøpskandidater i inn- og utland. Dette for å redusere risikoen for at virksomheten skal bli involvert i lovbrudd via samarbeidspartners adferd. Ved å kjenne bedre til samarbeidspartene og hvem som står bak, og stille krav til etikk og compliance, kan virksomheten redusere risikoen for brudd. Dersom brudd mistenkes eller avdekkes i virksomheten kan vi bistå med interne granskinger og rådgivning, og oppfølging av brudd både internt og eksternt.

Vårt team med advokater har erfaring med interne granskinger i inn- og utland, både ved mistanke om interne misligheter, kritikkverdige forhold eller ved brudd på regelverk og kontraktsrettslige krav.

Vi legger vekt på en målrettet, uavhengig og rettssikker granskingsprosess

Vårt team har erfaring og kjennskap til rettslige krav og ledende praksis innen mange av de relevante regelverksområer for norske virksomheter. Det gjelder på følgende sentrale felt:

 • Anti-korrupsjon
 • Samfunnsansvar / CSR / ESG
 • Personvernregelverket (GDPR) og informasjonssikkerhet
 • Anti-trust/konkurranse og offentlige anskaffelser
 • HMS-regelverket og arbeidslivskriminalitet
 • Arbeidsmiljøloven, herunder lovkrav til varslingskanal
 • Eksportkontroll/sanksjoner
 • Anti-hvitvasking
 • Retningslinjer for virksomhetsstyring/eierstyring

Henning Rosenlund Wahlen

Partner
Stavanger

41 04 75 81