Eiendomsmegling

Handel med eiendom gjelder store verdier for alle involverte parter. De fleste velger derfor å la seg bistå av eiendomsmegler og takstmann ved gjennomføringen. Det er disse profesjonsutøvernes oppgave å sørge for at transaksjonene gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Regulatorisk bistand til meglerforetak

Advokatfirmaet Pind har lang erfaring med organisering av eiendomsmeglingsvirksomheter. Vi bistår jevnlig ved etablering av slike virksomheter og i forbindelse med søknader, meldinger og varsel til offentlig myndighet i forbindelse med driften av tjenestene. Våre advokater bistår også med ekstern faglig kontroll av virksomhetene.

Profesjonsansvar for eiendomsmeglere

Profesjonelle yrkesutøvere, som eiendomsmeglere og takstmenn, må gjennomføre sine oppdrag på en faglig god og forsvarlig måte. For å kunne fastslå hvilke ansvar som ligger til den enkelte utøver, må man først ta utgangspunkt i partenes oppdragsavtalen. De skal gjøre det som er avtalt, og ut over det ha omsorg for klientens interesser. For å sikre gjennomføring har vi en rekke lover og regler som stiller nokså strenge krav til hvordan både eiendomsmeglere og takstmenn skal utøve sin virksomhet. Feil ved gjennomføringen av oppdraget vil kunne påføre klienten store tap. Vi har derfor et strengt profesjonsansvar.

Aktørene i meglerbransjen har systematisk ansvarsforsikring for sine forpliktelser. Dette medfører at man som forbruker ofte må utfordre forsikringsselskapene for å få dekket sitt tap som følge av manglende gjennomføring fra megler eller andre salgshjelpere. Vi bistår både profesjonsutøvere og selgere/kjøpere i forbindelse med slike saker, og fører jevnlig en rekke slike erstatningssaker for retten.

Bistand til eiendomsmeglere

Vi yter bistand til flere meglerkjeder og eiendomsmeglingskontorer. Flere av våre advokater har bakgrunn fra eiendomsmegling, og god kjennskap til regelverket for dette. Vi holder derfor også kurs og foredrag for eiendomsmeglere.

Vi har utarbeidet fullverdige systemer for internkontroll for meglervirksomheter, og tilbyr både internkontrollbistand og ekstern faglig kontroll av virksomhetene.

Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Våre advokater bistår kjøpere og selgere ved overdragelse av fast eiendom. Ved behov kan vi også opptre som mellommann og utføre de oppgaver en eiendomsmegler ellers ville ha gjort. Dette kan være aktuelt ved overføring av eiendomsselskaper eller rene oppgjørsoppdrag.

Flere av våre advokater har stillet sikkerhet for å bistå i selve eiendomstransaksjonen. Vi har også advokater som tar hele salgsoppdraget der man ønsker at dette skal gjennomføres av advokater og ikke av meglere.