Fagområder

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et komplekst fagfelt, hvor uriktige beslutninger kan få store konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår arbeidsrettsgruppe består derfor av et team av advokater med bred og komplementær kompetanse om alle sider av et arbeidsforhold.

Arv og skifte

Mange vil før eller senere møte på utfordringer i tilknytning til arvespørsmål eller ved skifteoppgjør/samlivsbrudd, der det er behov for kvalifisert juridisk bistand. Regelverket rundt arv/dødsboskifte og det økonomiske oppgjør mellom ektefeller ved separasjon/skilsmisse er komplisert, i tillegg til at det ofte gir store mellommenneskelige utfordringer.

Compliance og granskning

Advokatfirmaet Pinds advokater bistår ledelsen i mindre virksomheter og større konsern innen compliance (regeletterlevelse) og forretningsetiske problemstillinger. Vi legger stor vekt på forståelse av klientenes forretningsprosesser og kommersielle behov, opp mot den komplekse regulatoriske rammen virksomheten må forholde seg til.

Corporate/selskapsrett

Vi bistår aksjonærer og ledelse i små og store selskaper, og legger stor vekt på forståelse av klientenes kommersielle behov i tillegg til de rent juridiske spørsmål. Våre advokater bistår eiendomsselskaper, entreprenører, byggherrer, shippingforetak, banker, investerings- og verdipapirforetak. Vi har fokus på at våre klienter får rask og god rådgiving og stiller til rådighet kompetente advokater.

EIENDOM OG ENTREPRISE

Eiendom og entreprise er de sentrale fagområdene i Advokatfirmaet Pind. Våre advokater hjelper de fleste type aktører innenfor eiendoms- og byggebransjen. Vi har bevisst rekruttert advokater med bred erfaring innenfor entreprise- og eiendom. Vårt mål er at vår juridiske kunnskap kombinert med god bransjeforståelse skal bidra til å skape verdier for våre klienter.

Eiendomsmegling

Handel med eiendom gjelder store verdier for alle involverte parter. De fleste velger derfor å la seg bistå av eiendomsmegler og takstmann ved gjennomføringen. Det er disse profesjonsutøvernes oppgave å sørge for at transaksjonene gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Entreprise

Bygg-, anlegg- og entreprisesektoren har i de senere år blitt stadig mer profesjonalisert. Kontraktene er komplekse, og ofte med betydelig risiko. Kontraktene krever formelle varslingsregler underveis og avslutningsvis i byggeprosjektet.

Fast eiendom generelt

Fast eiendom utgjør et kjerneområde av virksomheten i Advokatfirmaet Pind. Vi bistår både i forhandlinger og tvister. Vi har et strategisk perspektiv og er opptatt av å ivareta og videreutvikle våre klienters verdier. Advokatfirmaet Pind stiller med kunnskapsrike advokater med variert erfaringsbakgrunn for å kunne se helheten.

Konkurs

Bobestyrelse ved konkurser og tvangsavviklinger krever gjennomgående forretningsmessig legning og forståelse. Bostyrer skal finne og analysere årsakene til konkursen samt gjennomføre avvikling og realisasjon av virksomheten.

Maritim

Vi tror at de beste rådgiverne er de som brenner for jobben sin.

Offentlige anskaffelser

Vi bistår både kommuner, fylkeskommuner, andre offentlige etater samt private aktører i spørsmål om offentlige anskaffelser. Våre advokater har bred erfaring med alle former for tilbudskonkurranser og offentlige anskaffelser, både fra offentlige etater, operatørselskap på norsk sokkel og konsulentvirksomhet. Vår praktiske erfaring fra området gjør oss til en mye brukt rådgiver i anskaffelsesprosesser.

Økonomisk kriminalitet

Vårt team på økonomisk kriminalitet bistår klienter på alle stadier i saker som omhandler økonomisk kriminalitet. Enten det er ved varslet bokettersyn fra Skatteetaten, når Økokrim eller Skattekrim melder sin interesse, eller politiet gjennomfører ransaking og pågripelser, e...

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et rettsområde som har stor økonomisk betydning for både private og næringsdrivende. Advokatfirmaet Pind har erfarne advokater med bred kompetanse innen plan- og bygningsrett fra både offentlig og privat sektor.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et rettsområde som har stor økonomisk betydning for både private og næringsdrivende. Advokatfirmaet Pind har erfarne advokater med bred kompetanse innen plan- og bygningsrett fra både offentlig og privat sektor.

Prosedyre og Tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning er en sentral del av vår virksomhet, helt fra selskapets oppstart.

PROSEDYRE OG TVISTELØSNING

Prosedyre og tvisteløsning er en sentral del av vår virksomhet, helt fra selskapets oppstart.

RESTRUKTURERING

Restrukturering slik vi bruker begrepet gjenspeiler en snuoperasjon eller omlegging av virksomheten.

Shipping & offshore

Shipping- og offshoreavdelingen arbeider svært ofte på tvers av landegrenser hvor skip av høy økonomisk verdi kontinuerlig forflytter seg fra én jurisdiksjon til en annen. Dette medfører en rekke problemstillinger som er særegent innenfor shippingsegmentet. Flere av våre advokater har arbeidet i rederier og har således inngående bransjekunnskap. Vi er nysgjerrige, vi søker å forstå klientenes behov og bidrar til å finne gode juridiske og kommersielle løsninger.

Skatt og avgift

Vi bistår både selskaper og personer med nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål på alle nivåer.

Tingsrett

Tingsretten omhandler i stor grad rettighetsforhold knyttet til fast eiendom, herunder eiendomsgrenser, heftelser, eier- og bruksforhold med videre. Tingsretten er et konfliktfylt saksområde, der graden av uenighet i landlige områder øker med nærhet til strand, elv/fall og jaktområder. I mer sentrale strøk kan forholdet til parkeringsrettigheter være av sentral betydning.

Tvangsfullbyrdelse

Hvis et krav ikke oppfylles frivillig, vil reglene om inkasso og tvangsfullbyrdelse komme inn i bildet.

Varslingstjenester

Alle norske virksomheter med mer enn fem ansatte må etter arbeidsmiljøloven ha etablert interne rutiner for ansattes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.  Enhver virksomhet må ha et system som tilrettelegger for å motta og behandle varsler på en ...