Compliance – kjøreregler for god forvaltning og opptreden

Alle bedrifter vil som utgangspunkt ønske å følge de lover og regler som gjelder for virksomheten. Det er likevel et vesentlig skille mellom de bedrifter som aktivt arbeider for at dette skal skje, og de som tenker dette går av seg selv.

Når bedriftens virksomhet når et visst omfang og en viss kompleksitet må man arbeide systematisk med å skape et rammeverk og en kultur for hvordan virksomheten og dets ansatte skal opptre. Dersom bedriften selv ikke tar en proaktiv tilnærming til dette, risikerer man at det skapes uklarheter i budskapet de ansatte mottar, og at ukulturer utvikler seg. Dette vil øke risikoeksponeringen til bedriften i betydelig grad, herunder gjøre bedriften mindre interessant å samarbeide med og mindre verdt.

Compliance dreier seg om å stille klare krav i rutiner og retningslinjer, samt bevisstgjøre og veilede de ansatte, i å  opptre etisk og overholde de regler og krav som gjelder for virksomheten.

Hvordan kan et Compliance-program hjelpe deg og din bedrift?

Gjennom et overordnet Compliance-program bidrar man til å skape en kultur hvor de ansatte er trygge på hvordan de skal opptre. Dette er med på å skape stolthet i arbeidsplassen og vil bidra til langsiktig lønnsomhet og verdiøkning for bedriften.

En bevisst tilnærming til dette er nødvendig for alle bedrifter. Når virksomheten når et visst omfang er det i enda større grad nødvendig at Compliance settes inn i et system, hvor det etableres rutiner og prosedyrer for å sikre opplæring, praktisk etterlevelse og dokumentasjon på arbeidet.

Et velfungerende Compliance-program vil

  • være avgjørende for å unngå ulovlig adferd
  • beskytte bedriften dersom ansatte skulle opptre ulovlig
  • unngå utestengelse fra offentlige anbud
  • gjøre det lettere å etablere samarbeid med bedrifter som er opptatt av Compliance, og vil ha stor betydning i forbindelse med et oppkjøp, børsnotering eller lignende.

Til syvende og sist er det ledelsen i selskapet som er ansvarlig for at virksomheten organiseres på forsvarlig vis. Forsømmer man dette er det derfor ledelsen som vil bli holdt ansvarlig, både rettslig men og på annet vis.

Hva vil et Compliance-program inneholde?

Hammervoll Pinds advokater har betydelig erfaring med opprettelse og etterlevelse av Compliance-program. Basert på en innledende risikoanalyse vil vi kunne skreddersy policy, rutiner og tiltak som håndterer den konkrete risikoen din bedrift er eksponert for. Vi vil kunne hjelpe med implementeringen, og den senere etterlevelsen av programmet.

Typiske elementer i et Compliance program vil kunne være:

  • Risikovurdering og risikobaserte retningslinje og rutiner
  • Et system for kontroll av samarbeidspartnere
  • Et varslingssystem for avvik
  • Regelmessig opplæring i relevante regelverk knyttet til for eksempel HMS, Personvern/GDPR, anti-korrupsjon, sanksjoner og hvitvasking